GeneralforsamlingenGENERALFORSAMLINGENVedtægterne siger om generalforsamlingen:


§ 6


6.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. juni i Jyllinge Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.


6.3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.


6.4. Forslag, der af medlemmerne ønskes på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj.


6.5. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.


6.6. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

4. Rettidigt indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. a) Valg af formand for bestyrelsen og sekretær (ulige årstal) eller

b) Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (lige årstal).

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 1 revisorer.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

a) Orientering fra bådlaug.Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.


Generalforsamlingen


Bestyrelsen


Dokumenter

herunder vedtægter, referater og lignende


Ejendomsmægler


Copyright  © All Rights Reserved